Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Hieronder vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Coronavirus.
  • Download hier » het corona-protocol (augustus 2021).
  • Download hier » de gezondheidscheck/triage (oktober 2020).
  • Download hier » de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 (augustus 2021).

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht heeft, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van PCBO Tytsjerksteradiel. Dat is mevrouw Mariska Hartman uit Hurdegaryp. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0511-475145. 

 

Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand, die ze kennen. Daarom is er per school een contactpersoon, waar u met uw eventuele klacht terecht kunt. Voor onze school is dat mevrouw Linda Zuidema, telefoonnummer 06-15242768.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl  kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0- tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

 

Hoofdluiscontrole

Regelmatig (na elke vakantieperiode) worden van de haren van de kinderen gecontroleerd op neten en luizen met als doel om besmetting van (andere) kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

> Protocol luizencontrole

The Leader In Me (Covey)

Onze school werkt vanaf schooljaar 2016-2017 aan het invoeren van The Leader In Me en de bijbehorende 7 gewoonten. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen. Sean Covey heeft dit concept vertaald naar kinderen: ‘The 7 habits of happy kids'. Kinderen worden hierbij aangesproken op hun talenten en betrokkenheid en het leert hen spelenderwijs principes voor persoonlijke effectiviteit en samenwerking. Lees hier meer over deze aanpak.

> Download meer informatie over 'The Leader In Me (Covey)'

Scholen op de kaart

Op deze website vindt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van alle scholen in Nederland.

Calamiteiten

Bij calamiteiten op school (ontruiming) worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht dat zij hun kind kunnen ophalen bij de Baptistenkerk. Bij de overige calamiteiten beslist de directie hoe gehandeld zal worden.

Schoolplan De Klimstien 2020-2024

Elke school heeft een schoolplan. In het schoolplan van De Klimstien beschrijven we in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken (fase ‘to plan'). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze actiepunten (fase ‘to check') voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2020-2024. Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In de managementrapportage zullen we steeds terugblikken of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Download ons schoolplan 2020-2024 »

Raden en commissies

De Afdelingsraad (AR) 

Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een vertegenwoordiging van ouders, die lid kunnen zijn zijn van de vereniging. De directeur betrekt hen bij de voorbereiding van beleid (meedenkers) en zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven op alle beleidsterreinen. Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de vereniging Ynsprong. 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel. De leden van de raad worden gekozen door de ouders en het personeel van de school. 

 

De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het beleid van onze school wordt daarbij positief kritisch besproken. 

 

De raad bestaat uit zes personen. Voor een aantal belangrijke beslissingen hebben wij advies of instemming van de MR nodig zoals formatie, vakantierooster, begroting, schoolgids en schoolplan. 

 

Een vertegenwoordiging van de MR is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Oarsprong. De GMR heeft advies-en instemmingsrecht op stichtingsniveau.

 

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van onze MR-bijeenkomsten? Deze verslagen liggen ter inzage op De Klimstien.

De Identiteitscommissie (IC) 

Onze school heeft vanwege de fusie tussen openbaar en christelijk onderwijs een Identiteitscommissie (IC). Deze commissie is belast met het mede bewaken van de identiteit van de school. In dit kader overlegt zij regelmatig met de directeur van de school en jaarlijks met het schoolteam omtrent de voortgang, evaluatie en planning van de activiteiten en de ideeën van het team op dit terrein.

 

De Activiteitencommissie (AC) 

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep ouders en een vertegenwoordiger van school. De commissie ondersteunt tal van activiteiten zoals kerst, onze jaarlijkse wandeltocht en de paaslunch.