Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht heeft, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van stichting Oarsprong. Dat is mevrouw J. Stoker, tel. 0587-440022. 

Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand die ze kennen. Daarom is er per school een contactpersoon, waar u met uw eventuele klacht terecht kunt. Voor onze school is dat mevrouw Jelbrich de Vos. U kunt haar bereiken via 0511-472347 of j.devos@stichtingoarsprong.nl. 

Het gebiedsteam

Het gebiedsteam Gemeente Tytsjerksteradiel

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Tytsjerksteradiel.  

Het gebiedsteam helpt u op weg om de draad zelf weer op te pakken. Zij kijken met u naar uw eigen mogelijkheden en uw eigen netwerk. Als het nodig is, zoeken zij met u naar andere ondersteuning om u op weg te helpen. Als het even niet lukt is het gebiedsteam er voor u! 

Het gebiedsteam is er voor u en uw kinderen!

Pestaanpak M5

Pestaanpak M5 – Gedrags- en pestprotocol

Wij werken met het signaleringssysteem pestaanpak M5. Dit is een meld- en signaleringssysteem dat door ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten gebruikt kan worden. Het doel van M5 is het tijdig signaleren van pesten en het voorkomen van structureel pesten.

Wilt u een melding doen, klik dan hier

Hoofdluis

Hoofdluiscontrole

Regelmatig (na elke vakantieperiode) worden van de haren van de kinderen gecontroleerd op neten en luizen met als doel om besmetting van (andere) kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

Protocol luizencontrole

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Op deze website vindt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van alle scholen in Nederland.

Calamiteiten

Calamiteiten

Bij calamiteiten op school (ontruiming) worden de ouders/verzorgers telefonisch op de hoogte gebracht dat zij hun kind kunnen ophalen bij de Baptistenkerk. Bij de overige calamiteiten beslist de directie hoe gehandeld zal worden.

Schoolplan 2020-2024

Schoolplan De Klimstien 2020-2024

Elke school heeft een schoolplan. In het schoolplan van De Klimstien beschrijven we in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken (fase ‘to plan’). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze actiepunten (fase ‘to check’) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2020-2024. Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In de managementrapportage zullen we steeds terugblikken of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Download ons schoolplan 2020-2024 »

Raden en commissies

De Afdelingsraad (AR)

De Afdelingsraad (AR) 

Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een vertegenwoordiging van ouders, die lid kunnen zijn zijn van de vereniging. De directeur betrekt hen bij de voorbereiding van beleid (meedenkers) en zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven op alle beleidsterreinen. Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de vereniging Ynsprong. 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel. De leden van de raad worden gekozen door de ouders en het personeel van de school. 

De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het beleid van onze school wordt daarbij positief kritisch besproken. 

De raad bestaat uit zes personen. Voor een aantal belangrijke beslissingen hebben wij advies of instemming van de MR nodig zoals formatie, vakantierooster, begroting, schoolgids en schoolplan. 

Een vertegenwoordiging van de MR is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Oarsprong. De GMR heeft advies-en instemmingsrecht op stichtingsniveau.

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van onze MR-bijeenkomsten? Deze verslagen liggen ter inzage op De Klimstien.

De Identiteitscommissie (IC) 

De Identiteitscommissie (IC) 

Onze school heeft vanwege de fusie tussen openbaar en christelijk onderwijs een Identiteitscommissie (IC). Deze commissie is belast met het mede bewaken van de identiteit van de school. In dit kader overlegt zij regelmatig met de directeur van de school en jaarlijks met het schoolteam omtrent de voortgang, evaluatie en planning van de activiteiten en de ideeën van het team op dit terrein.

De Activiteitencommissie (AC) 

De Activiteitencommissie (AC) 

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep ouders en een vertegenwoordiger van school. De commissie ondersteunt tal van activiteiten zoals kerst, onze jaarlijkse wandeltocht en de paaslunch.